ฝ่ายการตลาด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
คุณสมบัติ
 
 • เพศหญิง อายุ อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอ และรายงานผล
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านการตลาดดิจิทัลหรือเทคโนโลยีด้านการตลาดออนไลน์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point
 • (ถ้ามี) ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
 • บริหาร การจัดการ กำกับดูแล และวางแผนการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 • กำกับดูแลและติดตามการคู่ค้า ห้างสรรพสินค้าให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กำหนด
 • จัดเตรียมและส่งเอกสารทางเทคนิค และแก้ไขข้อความให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างถูกต้องทันตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง เช่น ห้างสรรพสินค้า, สื่อช่องทางการตลาดออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น
 • จัดการ กำกับดูแล และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงรูปแบบโปรโมชั่นในแต่ละเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนการติดตามสถานะเทรนตลาด ให้ได้ตามกำหนดเวลาและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
 • ต่อรองเจรจางานกับทางภายนอกองค์ได้ และมีพื้นฐานด้านการ เทคนิคเฉพาะ SKU, DC, GP
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
WHEYWWL Human Resource
Email: officialwheywwl@gmail.com